• ලිපි ද්‍රව්‍ය කට්ටල ළමා සාද තෑගි

    ලිපි ද්‍රව්‍ය කට්ටල ළමා සාද තෑගි

    ලිපි ද්‍රව්‍ය කට්ටලය යනු කැපූ කඩදාසි, ලියුම් කවර, ලිවීමේ උපකරණ, අඛණ්ඩ ආකෘති පත්‍ර සහ අනෙකුත් කාර්යාල සැපයුම් ඇතුළු වාණිජමය වශයෙන් නිපදවන ලද මුද්‍රණ ද්‍රව්‍ය සඳහා යොමු වන ස්කන්ධ නාම පදයකි.එළඹෙන සැප්තැම්බරයේ නව පාසල් සමයයි.ස්ටේටි ටිකක් ලෑස්ති ​​කරල තියෙනවද...
    වැඩිදුර කියවන්න